January 2021

shri chakrapani prabhu

१६ कामाक्षानीमीत्य पुरत्यागू

सर्वज्ञ पुढे म्हणतात, “बाई, काऊरळीची कामक्षा नावाची हठयोगिनी होती. तिने अनेक सिद्ध साधक तपापासून पथभ्रष्ट केले होते. ती गोसावींची ख्याती ऐकून त्यांना रती करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडे आली. चांगदेव राऊळ ब्रह्मचारी होते. ते आपल्या गुफेमध्ये बसलेले होते. कामाक्षा बाहेर येऊन बसली आणि तिने राऊळ प्रभूंनी विनवले की मला रतीप्रेम द्यावे. त्यावर श्री चांगदेव राऊळ तिला म्हणाले की आमची प्रवृत्ती ब्रह्मचर्याची आहे. आम्हाला श्री दत्तप्रभूंची आज्ञा आहे. ती आज्ञा उल्लंघून तू आत येऊ नकोस.

shri chakradhar swami

१८ जुतक्रीडा

गोसावीयांसि सारी जुं खेळावेयाची प्रवृति : मग गोसावी प्रतदीनीं जूआंठेयासि बीजें करीति : सारी जुं खेळावेयाचें वेसन स्वीकरीति : गोसावी प्रतदीनीं सारी जुं खेळति : जीतुकाही जीणा ए तीतुका दानासि देति : एकु दीं गोसावीं हारिची प्रवृति स्वीकरिली : बहुत जुं हारवीलें : मग पाउगीयें पायांवरि हात ठेउनि वीनवीलें : “जी जी : आंखू पाहिजो …

१८ जुतक्रीडा Read More »

shri chakradhar swami

१७ पुरस्वीकारू How shri Changadev Raul transmigrated soul in to body of Harpal dev

श्री चांगदेव राऊळ यांनी आपले शरीर त्यागल्यानंतर भाडोच च्या राजकुमार हरपाळदेव यांच्या शरीरात कसा परकाया प्रवेश केला हे या लीळे मध्ये वर्णीले आहे

१५ श्रीप्रभू भेटि

माहादाइसांप्रति सर्वज्ञे म्हणीतलें : “रीधपुर प्रांतीं रीधपुरा आणि नांदिगावांमाझारि दीढा गाउवांचेनि माने खेड’ नावं गव्हाण : तेथ काणवां ब्राह्मणाचां ग्रहीं श्रीप्रभु गोसावीं गर्भी अवतारू स्वीकरिला : मातें नावं नेमाइसें : पितेयां नावं आनंतनाएकू : गोसावियांचेया मातेयापितेया बहूतें लेकरूवें जालीं : तीएं जीतीचि ना : मग निपटनेयांचे गोसावी जाले : मग तेहीं गुंडो ऐसें नावं ठेविलें …

१५ श्रीप्रभू भेटि Read More »

१४ कामाक्षा सूगरणी म्हणणे

एकू दीसू गावीचे माहाजन गोसावीयांपासि बसले होते : तवं गोसावीं श्रीकरेंकरूनि टाळि वाइली : आणि उभे राहीले : श्रीमुखीं आंगुळी घातली : माहाजनी पूसीलें : “राउळो : ऐसें काइ?” गोसावी म्हणीतलें : “काउरळीची कामाक्षा अळजपूरी वडे पूरीया तळीत होती : पूरी काढीतां पोळली : ते तोंडी आंगुळी सूदली :” मग माहाजनी तोचि दीसू तोचि मासू …

१४ कामाक्षा सूगरणी म्हणणे Read More »

shri chakrapani prabhu

३ सूर्पमार्जनों क्रीडा Shri Changdev Raul cleans the surrounding

माहादाइसांप्रति सर्वज्ञे म्हणीतले : “बाइ : तेथिची क्रीडा ते ऐसी की : स्त्रीचांगदेवोराउळाचा उजवीये’ सीकरी सुप : डाबीये’ सीकरी खरांटा : बीदी गोदरीया झाडीति: सुपी पुंजे भरीति : ‘श्रीमुगुटावरि ठेवीति : नेउनि गोमतीमध्ये घालिति’ : आणि खुदुखुदुकरि हास्य करीति : ऐसे अनंता दान देति’:”

shri chakrapani prabhu

२ सैहाद्री व्याघ्रवेखें दरीसन Shri Dattatrey Prabhu did shaktipat to Shri Changdev Raul (Gosavi)

सगळे लोक पर्वतावर निघाले. गोसाविदेखील पर्वतावर निघाले. मोकळे केस, मधोमध भांग, श्याम श्रीमुर्ती, अशा वेशात ते देवगिरी वर प्रयाण करतात. त्याचवेळी वेळूच्या जाळीतून गर्जना करत वाघ बाहेर पडतो. श्री दत्तात्रय प्रभू वाघाचा वेष धारण करून येतात. पुढे येऊन उभे ठाकतात. हाक देऊन आपला चवडा उचलून श्रीमुकुटावर म्हणजे चांगदेव राऊळांच्या डोक्यावर ठेवतात. श्रीमुखासी श्रीमुख लावले. तेथे प्रकाश पडला. व्याघ्ररूपी श्री दत्तात्रयांकडून पर आणि अवर हे दोन्ही स्वीकारले. पर अच्छादिले म्हणजे झाकून ठेवले. आणि अवर प्रकट केले. वाघ! वाघ! असे म्हणत मागचे लोक मागे पळाले, पुढचे लोक पुढे पळाले. मग श्री दत्तात्रय प्रभू अदृश्य झाले.

error: