Author name: कारभारी

Jamadar Bapu Lamkhade जमादार बापू लामखडे

शेअर करा

आजच्या या जगामध्ये जिथे गँगस्टर लोकांना आयडॉल  म्हणून प्रस्थापित केले जात आहे तिथे अशा साध्या, सरळ, प्रामाणिक, आणि कर्तव्यदक्ष कस्टम अधिकाऱ्याची ही कहाणी फार कमी लोकांना माहिती आहे हे आपले दुर्दैव. मिर्झा उर्फ हाजी मस्तान हा मुंबईचा डॉन देखील ज्याला वचकून असायचा अशा या कस्टम खात्यातील  साध्या जमादाराची ही कहाणी आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आणि आदर्श आहे.


शेअर करा
Khandoba of jejuri killing Mani and Mall

भुंगा .. सव्वा लाखाचा Aurangazeb and war at Jejuri temple history

शेअर करा

मित्रांनो आपण ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ ही म्हण ऐकली असेल पण सव्वा लाखाच्या भुंग्याची हकीकत तुम्हाला माहीत नसेल. ही भुंग्याची गोष्ट संबंधित आहे आपल्या सर्वांच्या आराध्य खांडेरायशी आणि जेजूरी गडाशी.
या जेजूरी गडावर त्याकाळच्या जगातील सर्वात सामर्थ्यशाली बादशहाला, औरंगजेबला नतमस्तक व्हावे लागले होते. त्याची हकीकत मोठी रोमांचक आहे.


शेअर करा
shri chakradhar swami

४८ अळजपुरी अवस्थान ॥ धानुबाइआवारी भांडारेकारांची पुजा

शेअर करा

तैसेंचि गोसावी अळजपुरासि बीजें केलें : अळजपुरी पींगळवहीरवीं’ अवस्थान जालें : ‘गोसावीयांसि मी बरवी पुजा न करींचि :’ ऐसें भांडारेकारांचां पोटी उरलेंचि होतें : भांडारेकार तो अप्रतोखू भावीतचि असति : ‘जें माझें काहीं गोसावियांचां ठाई प्रवेसन नव्हेचि :’ गोसावी जाणौनि भांडारेकारांची वास पाहूनि म्हणीतलें : “भटो: तुम्हां करणीए एक असे :” भांडारेकारी म्हणीतले : “तें …

४८ अळजपुरी अवस्थान ॥ धानुबाइआवारी भांडारेकारांची पुजा Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४७ ‘भांडारेकारां स्तुति करावेया आनोज्ञा

शेअर करा

भांडारेकारांची स्तुति गोसावीं सांघीतली : भटांचीए स्तुतीवरि : सर्वज्ञ म्हणीतलें : का गा : काहीं आपुलें कीं एथिचें?” भटी म्हणीतलें : “जी जी : गोसावीयांचें की : सर्वज्ञ म्हणीतलें : “एथिचेंचि एथ काइ बोलावें असे? स्तुति ऐसी भांडारेकारचि करूं जाणति :” भटी म्हणीतलें : “तें कैसें जी ?” ” सर्वतें म्हणीतलें : “हे भांडारांहुनि नीगाले …

४७ ‘भांडारेकारां स्तुति करावेया आनोज्ञा Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४६ भांडारकारां भेटि

शेअर करा

Zमग गोसावी तेथौनि भांडारेयासि बीजें केलें : गोसावीयांचां कटिप्रदेसी सुडा : श्रीमुगुटीं सुडा’ : गोसावीं भांडारेकारांचेया आवारासि पाणीपात्रासि बीजें केलें : तया नावं नीळभट : ते काणव’ : तवं भांडारेकारांचीया ब्राम्हणी भांडारेकारांलागि आंघोळी पाणी सारिलें होते : भांडारेकारांसि अभ्यंगाची आइति होत असे : भांडारेकारी “उतरासंगें धोत्र घातले असे” : ओसरीएवरि बैसौनि पोथी वाचीत होते : …

४६ भांडारकारां भेटि Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४५ मनसीळे ब्राम्हणां स्तीति

शेअर करा

हे गोष्टि गोसावी लुखदेवोबावरि हीवरळीये सांघीतली’ : सर्वज्ञ म्हणीतलें : “बाइ एथिचेया नामापासौनि वेधु : कां स्थानापासौनि वेधु : : सर्वज्ञ म्हणीतलें : “बाइ : ब्राम्हणु एक वोटेयावरि एउनि बैसोनि अनुष्टान करूं बैसे की अनुष्टान करूं वीसरे : आणि सुखचि होए :” बडुवा वोटा उदकें सींपीला : तुळसी वाइली : ओटेयावरि पुस्प ठेउनि धुपार्ती मंगळार्ती …

४५ मनसीळे ब्राम्हणां स्तीति Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४४ भोगरामों अवस्थान

शेअर करा

गोसावीयांसि खडकुली अवस्थान : तवं भोगरामिचीया बाइया : तेहीं गोसावीयांतें देखिलें : आणि तेही म्हणीतलें : “हे आमचे नगीनदेव मां :” तवं बाइसी पुसिलें : ‘बाबा ः नगीनदेव म्हणीजे काइ?” याउपरि सर्वज्ञ म्हणीतलें :“बाइ : हे पूर्वी भोगरामी होतें :” यावरि हे गोष्टि सांघीतली’ : भोगरामी गोसावीयांसि ओटेयावरि अवस्थान : रामाचां देउळी : उदेयांचि गोसावी …

४४ भोगरामों अवस्थान Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४३ सेंदुरजनों मासउपवासिनी स्तीति

शेअर करा

गोसावी गोपाळाचेया’ देउळासि बीजें केलें : दारसाखांपासि उभेयां ठाउनि दोन्ही दारसाका श्रीकरें धरूनि भीतरि अवळोकिलें : तवं आवघीया मासोउपवासिनी बैसलीया असति : तेयांतें गोसावीं अवळोकिलें : गोसावीयांतें देखौनि तेयांआंतु एकि उठिली : : श्रीचरणां लागली : श्रीमुखिचें तांबोळ मागीतलें : “जी जी तांबोळ देयावें :” गोसावीं अनुकारेंचि दाखविलें : “या अवघीया देखत असति की : …

४३ सेंदुरजनों मासउपवासिनी स्तीति Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४२ ससीकरक्षण

शेअर करा

एकी गावी गोसावीयांसि वस्ति जाली : वीहरणा बीजें केलें:वृक्षा एकाखालि गोसावीयांसि आसन जालें होतें’ : दोहों पारधीयां होड पडली : ‘जेयाची सुनी ससा टाकी तो होड जीके :’ दोहों पारधी ससा सोडिला : रानी दरादरकुटा नाहीं : ओहळखोहळ नाही : ऐसें समस्तळ भूमिका पाहिली : ससा सोडिला : तेयासवें सुनी लागली : ससा पळतु जातु …

४२ ससीकरक्षण Read More »


शेअर करा
shri chakradhar swami

४१ वींझी गोंडवडा अवस्थान

शेअर करा

एक दीस माहादाइसें भीक्षा करूं गेली होती : तवं भूतानंदाची नाति लळीताइसें आणि भवंताली लेकरूवें बैसलीं असति : तवं लेकरूवांतें चींचकरंटां भातु रांधितां देखिला : तो चटपटां कढे : तीएं बुडि जाळु करिताति : तें देखौनि माहादाइसां वीस्मो जाला : आली : मां गोसावीयांपुढां सांघीतलें : “जी जी : मी भीक्षा करूं गेलीएं : तवं …

४१ वींझी गोंडवडा अवस्थान Read More »


शेअर करा
error:
back to top